Teknik Terimler Sözlüğü

MADENİ YAĞ TEKNİK TERİMLER  SÖZLÜĞÜ

A.A.M.A
(American Automobile Manufacturers Association) Amerikan Otomobil Üreticileri Birliği

A.C.E.A
(Association of European Automotive Manufacturers) Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliği

A.C.S
(American Chemical Society) Amerikan Kimyasal Üreticileri Birliği

ADHEZYON
Bir maddenin diğer bir maddeyi çekme kuvvetidir.

AFNOR
(Association Français de Normalisation) Fransız Standartları Birliği

A.G.M.A.
(American Gear Manufacturers’ Association) Amerikan Dişli Üreticileri Birliği

AKMA NOKTASI
Belirli şartlarda yağda kalınlaşmanın görüldüğü sıcaklık akma noktası olarak tanımlanır.

ALKALİ
Madeni yağdaki alkali maddeler asidi nötralize ederek asidik ve korozif aşınmayı önleyen bazik özellikte maddelerdir.

ANİLİN NOKTASI
Eşit hacimde anilin ile bazyağ ya da yakıtın tam karışım oluşturabildiği en düşük sıcaklıktır.

API
(American Petroleum Institute) Amerikan Petrol Enstitüsü

ASTM
(American Society for Testing Materials) Amerikan Malzeme Test Birliği

AŞINMA ÖNLEYİCİ KATIKLAR
Aşınmayı önleyerek servis ömrünü uzatan katıklardır.

BIA
(Boating Industry Association) Bot Endüstrisi Birliği

BSI
(British Standards Institution) İngiliz Standartları Birliği

CEC
(Coordinating European Council) Avrupa Koordinasyon Konseyi

CMA
(Chemical Manufacturers Association) Kimyasal Üreticileri Birliği

COP
(Code of Practice) Pratik Kodlama

CRC
(Coordinating Research Council) Araştırma Koordinasyonu Konseyi

DIN
(Deutsche Industrie Normen) Alman Endüstriyel Standartları

DONMA NOKTASI DÜŞÜRÜCÜ
Madeni yağın düşük sıcaklık etkisiyle akıcılığını kaybetmemesi için klorlanmış mum ile fenllerin biraraya getirilmesinden elde edilen yüksek molekül ağırlıklı metakrilat polimerlerdir.

DETERJAN KATIKLARI
Yüksek sıcaklıkta çalısan makinelerde oluşan birikintileri azaltan veya oluşumuna engel olan bazik tuzlardır.

DİSPERSAN KATIKLAR
İlave edildikleri madeni yağ içinde düşük sıcaklık çalışma şartlarında tortu teşekkülünü önleyen veya geciktiren metal içermeyen külsüz katıklardır.

EOLCS
(Engine Oil Licensing and Certification System) Motor Yapları Lisans ve Belgeleme Sistemi

EMA
(Engine Manufacturers Association) Motor Üreticileri Birliği

EMÜLSİYON KATIKLARI
Makinelere sızan suyu kendi bünyesi içinde tutup paslanmaya engel olan maddelerdir.

EP AŞIRI BASINÇ KATIKLARI
Relatif hareket eden yüzeylerde metalin metale temasını önlemek amacıyla yağlara ilave edilen, film mukavemetini ve yük taşıma kapasitesini arttıran katıklardır.

GRES
Bir akışkan yağlayıcı ile kalınlaştırıcının karışımından meydana gelen, kıvamı katıdan yarı akışkana kadar değişen bir maddedir.

HDDEO
(Heavy Duty Diesel Engine Oil) Ağır Hizmet Dizel Motor Yağları

HİDRODİNAMİK YAĞLAMA
Metal elemanlar arasındaki madeni yağ filminin kalınlığı 6000 Angstrom’dan fazla ise bu tip yağlamaya hidrodinamik yağlama (kalın film yağlaması) denir.

HİDROSTATİK YAĞLAMA
Yağ filminin kalınlığı 6000 Angstrom’dan az ise bu tip yağlamaya hidrostatik yağlama (ince film yağlaması) denir.

IILSAC
(International Lubricant Standardization & Approval Com.) Uluslararası Madeniyağ Standardizasyon ve Onay Kom.

ISO
(International Organization for Standardization) Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu

İŞLENMİŞ PENETRASYON
Gresler kıvam ölçümü sırasında bir miktar işlenirler. Bu nedenle gresler standart bir gres işleyicisinde belirli bir miktar dövülüp işlendikten sonra kıvam yani penetrasyon değerleri ölçülür. Bu ölçülen değere İşlenmiş Penetrasyon Değeri adı verilir.

JAMA
(Japan Automobile Manufacturers Association) Japon Otomobil Üreticileri Birliği

JASO
(Japan Automobile Standards Organization) Japon Endüstriyel Standartları

JIS
(Japanese Industrial Standards) Japon Endüstriyel Standartları

JSAE
(Society of Automotive Engineers, Japan) Japon Otomotiv Mühendisleri Birliği

KANAMA (BLEEDING)
Stoklama sırasında gresin yağ bileşeninin ayrılması olayıdır.

KALINLAŞTIRICILAR
Yağı grese dönüştüren ve gresin pek çok önemli özellik ve performans karakteristiklerini kontrol altında tutan maddelerdir.

KATIK
Başlangıçta madeni yağda bulunmayan veya belli bir miktarda bulunan, yağlara istenen bazı özellikleri kazandırmak, mevcut özelliklerini geliştirmek, istenmeyen bazı özelliklerini minimuma indirmek veya yok etmek amacıyla ilave edilen maddelere “katık” denir.

KATIK STABİLİTESİ
Katıkların kullanım ve depolama esnasında performanslarını koruyabilme yeteneğidir.

KAVITASYON
Hareket halinde yağın kaplaması gereken yüzeyi geçici olarak kaplayamaması olayının sebebiyet verdiği durumlardır.

KİNEMATİK VİSKOZİTE
Görünür viskozitenin yoğunluğa bölümü kinematik viskoziteyi verir. Birimi stoke’dir.

KOHEZYON
Bir maddeyi teşkil eden parçacıkları bir arada tutan kuvvettir.

KOROZYON ÖNLEYİCİLER
Yatak alaşımlarını ve metal yüzeylerini, motorun demir ihtiva etmeyen parçalarını yüzeylerde film oluşturarak yağlardaki asidik artıkların kimyasal etkisinden koruyan katıklardır.

KÖPÜK ÖNLEYİCİLER
Yağın havadan kolayca ayrılması ve köpürmemesi için kullanılan katıklardır.

MADENİ YAĞ
Genel olarak, iki katı cismi birbirinden ayırmak ve sürtünme gücünü minimuma indirerek kolay hareket etmesini sağlamak için kullanılan maddelere denir.

METAL PASSIVATÖRLER
Metalin hava, yağ ve diğer maddelerle kimyasal reaksiyona girmemesi için madeni yağa ilave edilen katıklardır.

MSDS
(Material Safety Data Sheets) Malzeme Güvenlik Bilgi Formları

MUTLAK VİSKOZİTE
Akışkanın akmaya karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanır. Kayma geriliminin kayma oranına bölümü mutlak viskoziteyi verir. Birimi poise’dir.

MVMA
(Motor Vehicle Manufacturers Association) Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği

NALSAS
(North American Lubricant Standard. & Approval Sys.) Kuzey Amerikan Madeniyağ Stand. ve Onaylama Sis.

NLGI
(National Lubricating Grease Institute) Milli Yağlama Gresi Enstitüsü gresleri işlenmiş penetrasyon değerlerine göre sınıflandırır.

NMMA
(National Marine Manufacturers Association) Milli Deniz Taşıtları Üreticileri Birliği

NVMA
(National Vehicle Manufacturers Association) Milli Taşıt Üreticileri Birliği

OEM
(Original Equipment Manufacturers) Orijinal Ekipman Üreticileri Birliği

OKSİDASYON ÖNLEYİCİLER
Yağlayıcının oksidasyonunu önleyerek ve metal kısımlar üzerinde tortu birikimini azaltarak makina ve yağın ömrünü uzatan katıklardır.

OLEIK ASIT
Madeni yağa %1 oranında ilave edilen ve orta basınç EP katığı gibi kullanılan organik bir asittir.

PAS ÖNLEYİCİ KATIK
Makine içine sızan rutubet ve suyun pas yapmasını önlemek amacıyla madeni yağa eklenen polar organik bileşiklerdir.

PPD
Akma noktası düşürücü katıklar, madeni yağın akma noktasını düşürerek düşük sıcaklıklarda katılaşmasını önleyen polimerik maddelerdir.

SAE
(Society of Automotive Engineers) Otomotiv Mühendisleri Birliği

SIKIŞTIRILMIŞ HAVA
Atmosferik basınçtan daha büyük basınçtaki havadır.

SÜRTÜNME
Hareket halinde olan veya hareket ettirilmek istenen bir cismin hareket yönünün aksi yönünde gelişme gösteren bir kuvvettir.

TBN
Toplam Baz Numarası madeni yağdaki alkali madde miktarını belirtir. Birimi mgKOH/g’dir. Motorin kükürt içerdiğinden dizel motor yağlarının TBN değeri önem taşır.

VII
Viskozite indeks geliştirici katıklar, ısı değişiminin yağ viskozitesi üzerindeki etkisini azaltan, yağda eriyebilen organik polimerlerdir.

YAPIŞKANLIK VERİCİ KATIK
Yağların yataklardan damlamaması ve damlalar sıçratmaması için, yağın fazla kohezyon göstermesini ve lifli yapıda olmasını sağlayan sabun bileşikleridir.